shopup.com

0003745241

ดูบทความคุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรม

LaughingLaughingสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรสังคมไม่ทนต่อการทุจริต LaughingLaughing

งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช 2556

 

          งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผล

เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อมมีเกิดขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติ

บริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจหนักแน่นและเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งคำ

วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นคือการระดมสติปัญญา

และ ประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้าน

ของแผ่นดินสำเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช    วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2556

ความหมาย

มาตรฐาน         หมายถึง           สิ่งที่ถือปฏิบัติเอาเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด

 

คุณธรรม          หมายถึง           สภาพคุณงามความดี

 

จริยธรรม          หมายถึง           ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม

        มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม   หมายถึง สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักฐานเทียบทางสภาพคุณงามความดี ทั้งที่อยู่ภายใน

จิตใจและที่แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติ ปฏิบัติในสังคมนั้น องค์กรนั้น หรือส่วนราชการต่าง ๆ ได้ยอมรับนับถือกันมาหรือได้กำหนดร่วม

กันขึ้นมาใหม่ และประพฤติ ปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไร เป็นสิ่งดี อะไรเป็นสิ่งชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำ

และอะไรไม่ควรทำ

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดาวโหลด

 

 

 

25 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 4865 ครั้ง

Engine by shopup.com